Listening Lounge - Megantic Outlaw

An Dealachadh RR062
  cover 1. Fuaim nan Tonn (The Sound of the Waves)
2. Gràdh Dhè (God’s Love)
3. Nuallan na Callain (The Hogmany Chant)
4. An T-Aite Bh’Aig Eoin (The Place which John Had)
5. Caoidh Àite (Lament for the Land)
6. Breascleit `Alainn (Lovely Breasclete)
7. Ochd Latha (Eight Days)
8. Fred’s Reel
9. An Iolaire (The Iolaire)
10. An Dealachadh (The Parting)
listen
click to listen to any of these tracks
 


Megantic Outlaw : RR047
  cover Track 1 : Bata an Dochais listen
Track 2 : Tir a Phailteis listen
Track 5 : Teasairginn Dhomhnaill listen
Track 8 : Taingeil listen
Track 11 : An Ribeadh listen
 

 

Jump to top

Buy

cdbuy cd