Lyrics - Runrig: CD3

CD 31. Abhainn an t-Sluaigh
The Crowded River


Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soileir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gun sgial air coinneal mor latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh
An sea s'am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Casan a' gluasad
An abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Na cuibhlichean, 's cabhaig
A’ tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Cus ag adhradh beairtas
Air altair an tshaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Cach gun dochas gun dachaidh
Air sraidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Leis gach dath s'gach creideamh
Gach cainnt as gach cearn
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gach ceist is gach freagairt
sios an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh ( x6 )
--oOo--
The skies above London
Are neither clear nor dark
The need to be far from the crowded river
Neither the great candle of daylight
Nor the stars of the night can be seen
The need to be far from the crowded river
In this city that never sleeps
there is stillness, no quiet
The need to be far from the crowded river
Footsteps keep moving
The river in full flood
The need to be far from the crowded river

The relentless wheels
Keep turning without pause
The need to be far from the crowded river
Many worshipping wealth
At the world's altar
The need to be far from the crowded river
Others without hope or home
On streets that hold no love
The need to be far from the crowded river
Races creeds and tongues
From all corners of the globe
The need to be far from the crowded river
All questions and answer
Rushing down the river to the ocean
The need to be far from the crowded river ( x6)

Jump to top

2. Oran
Song


Anail mo bheatha,
Anail mo bhithe
Anail mo bheatha
A' gairm nam anam
'S Â togail mo chridhe
A' Â togail mo chridhe

'S mi nam sheasamh mad' choinneamh
Gun fhiamh, gun mhiann
'S mi nam sheasamh mad' choinneamh
Thig uallach na maidne
Nuair dh'eireas a 'ghrian
Nuair dh'eireas a 'ghrian

Oran, naomha, buan
Tog gu h-ard guth an t-sluaigh
Oran, tha mi reidh
Eirich, eirich, bharr an t-sleibh

Tha an salm mar lasair
A' boillsgeadh gach aite
Tha an salm mar lasair
Dh'fhosgail mo bhilean
Nuair thoisich an latha
Nuair thoisich an latha

Oran, naomha, buan
Tog gu h-ard guth an t-sluaigh
Oran, tha mi reidh
Eirich, eirich, bharr an t-sleibh

Seinn, Seinn, Seinn
Oran ur, oran an uir

Spoken Passage:


--oOo--

Breath of my life,
Breath of my existence
Breath of my life
Proclaiming in my soul,
Uplifting my heart
Uplifting my heart

I am standing before you
Without fear or desire
I am standing before you
The concerns of the morning will come
When the sun rises
When the sun rises

Song, sacred, eternal
Lift on high the voice of the people
Song, I am reconciled
Let it rise up from the moorlands

The psalm is like a flame,
Illuminating all around
The psalm is like a flame
My lips opened
When the day began
When the day began

Song, sacred, eternal
Lift on high the voice of the people
Song, I am reconciled
Let it rise up from the moorlands

Sing, Sing, Sing
A new song, a song of the dust

Spoken Passage: (unofficial translation)
Looking out the window of morning
From the evening to the door of night
I asked the question
And the answer was in the water of dawn
[of the lake?]
It was the earth

Jump to top

3. Sona
Joyful

Taobh cul an dorais cha robh grian
Cha robh biadh is cha robh fion
Tha la' an t-saoradh neist air tighinn
Mar tuil, mar eun air sgiath

Cum a mach do shuil is eisd
Tha tobar shaibhreas aig an fheis
Ar clann an-diugh, le guth an de
Gasgaich og, le mire, le speis

Sona 'drasd 'tha mi
'S mi gun uallach bhon a' ghreun
Lin ur a tighinn gu bi
'Mach a fasach lom is tiorram

Thai I ladir, tha I orach
--oOo—
 “On the other side of the (prison) door there was no sun
There was no food and there was no wine”
But the day of release has now arrived
Like a flood, like a bird on the wing
“Keep your eyes open and listen”
There is a well of riches at the Feis
Our children today, with the voices of yesterday
Champions of youth, with joy, with respect
Joyful I have no worries now
A new era has risen up
From a bleak and an arid wilderness
She is lovely, she is beautiful
She is strong, she is golden

Jump to top

4. An Dealachadh
The Parting

Tha ceo geal na madainn
Ard air a bheinn
Gach allt, eas is struthan
A' ruith tron a' ghleann
'As cionn glor na cruinne
Tha soillse air a' chrun
Tha'n diugh air carradh bhuain

Nuair a' sgaras an t-slighe
Thig sealladh gu duinne
Nas soilleir na geallach
Nas domhainn nan cuan
An duigh ni mi t'fhagal
Ri taobh oir a' chuairt
Le gach miann 's gach beannachd dhut

'S de math 'bhi beachd-smaoint
No coimhead ri ar cul
Tha an t-slighe tha roimhinn
Nas fharsainn nan saoghal
Gach ionad nam anam
A lionadh gu tuil
Le agh, le bron, le gaol
-oOo-
The white morning mist
Is high on the hill
Each river, waterfall and stream
Running through the glens
And above the glory of the earth
Light is shining on the crown
That has today tilted away from us
When there is a parting of the ways
An understanding comes to man
It’s brighter than the moon
Deeper than the ocean
Today I will leave you
On the edge of a journey
With ever good wish and blessing
What use is there in contemplation
Or in looking in the past
The road that lies ahead of us
Is wider than the world
And each hidden part of my being
Is filling up to overflowing
With joy, with sorrow, with love

Jump to top


5. Sabhal Aig Neill
Neil's Barn


Craicann searrach agus or
Thall aig an sabhal, an sabhal aig Neill
Se suid an sgeul na Ath-mhor
Thall aig an sabhal, an sabhal aig Neill
'S iomadh Ia. 's loniadh Ia, chaidh sinn suas ga h-iarraidh
Thall aig an sabhal, an sabhal aig Neill
Le crap spaid is puchaid iarainn

Tha na gillean ruith gun sguir
Thal! aig an sabhal, an sabhal aig Neill
Ginealachan. ginealachan. sniomh ma mo shuilean
Thall aig an sabhal, an sabhal aig Neill
Sibhse a sheas aig ceann a bhathalch
Thall aig an sablial, an sabhal aig Neill
Tha sibh air nVinntinn gach Ia

Innse sinn an sgeul dh*an chlann
Thall aig an sabhal, an sabhal aig Neill
An aite seileach bar a bheann
Thall aig an sabhal, an sabhal aig Neill
'S lomadh Ia, 's lomadh Ia. 'bhitheas e air n*intinn
Thall aig an sabhal, an sabhal aig Neill
An sgeul a rnhaireas ri gu sioraidli

Horo eiribli o
Horo ro bho. ro ho-ro

--oOo--

The skin of a foal, and gold
Over by the barn. Neil's barn
That is the Ahmore story
Over by the barn. Neil's barn
Many's a day we went up to search for it
Over by the barn. Neil's barn
With a broken spade and an iron bucket

The boys are running without stopping
Over by the barn. Neil's barn
The generations weaving away in front of my eyes
Over by the barn, Neil's barn
But those that used to stand at the corner of the byre
Over by the barn, Neil's barn
They are on my mind each day

We will tell the story to the children
Over by the barn, Neil's barn
The place of willows on top of the hill
Over by the barn, Neil's barn
Many's a day it will be on their minds
Over by the barn, Neil's barn
The story that will go on forever

Horo boys o
Horo ro bho, ro ho-ro

Jump to top

6. Siol Ghoraidh
The Geneology Of Goraidh


Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Ochd deug seisreach
Air raontainn Aird a' Mhorrain
Na fir a' treabhadh
An la a thainig na Sleitich

Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Dubh dath na fala
A dhoirt 'na tuil gu talamh
Saighead claidheamh
Tro chairdeas corp an Udail

Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd

(Chorus)

(Chorus)

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd

--oOo--

Eighteen teams of horses
On the field of Aird a Mhorrain
the young men were ploughing
On the day the Sleat people came

The geneology of Goraidh
The sons of Ruairi
The sons of Ranald
The children of Donald
The children of my own family

Generation to generation
From one name to another
My time is now
To walk this corner of Uist

Black was the colour of the blood
That flowed like a flood to the land
The arrow, the long sword
Through the generosity of the Udal people

The geneology of Goraidh
The sons of Ruairi
The sons of Ranald
The children of Donald
The children of my own family

(Chorus)

(Chorus)

Jump to top

7. An T-Iasgair
The Fisherman


Sheas e shios air an traigh
Aig cliathaich an t-seoghail
Is dh'fhag e chuid teaghliach
Is chuir e an dachaidh air chul
Is thog e lion mor 'na dhorn
Ri taobh nan uisgeachan buana
Is thilg e mach fad iad
Tarsainn a' chuain

Bha na faileasan pailt
Air sraidean baile nan gall
Is iomadh olc a bha feitheamh
Ann fo sholais na h-oidhche
Ach aig brisbeadh-latha
Seoladh a mach anns an liath
Tha fir mhora an eilean
A' leantainn am beatha

Is cuimhne leam an oidhche
Cha robh an t-slighe ach doirbh
Bha thu stri tro na cuantan
Bha thu cho airdh air
Is ged bha an stoirm cho garbh
Tonnan dobhaidh cun truas
Cha do dh'fhairich thu ann
Ach tois agus saorsa

--oOo--

There he stood on the shore
With the world in his eyes
Then he left his home
And his family behind
And he cast his nets out
On the wide open seas
Where the warm winds cover
The face of the deep

The shadows stretch out
Through the streets of the town
And the dark lonely night
Sets it's snares all around
But the boats sail at dawn
Under confident skies
Where the men of the island
Leave to follow their lives

I remember the night
When the going got rough
How you fought for that sea
You were so worthy of
Though the storm raged and tore
Like a merciless fire
All you ever felt
Was peace of mind

Jump to top

8. Chi Mi'n Geamhradh
(I See The Winter)


Chi mi'n geamhradh 'as a' ghaoith
Chaneil an sheachd' fada bhuainn
Sgothan dorch' 's na craobhan ruisgt
Tha an oidhche nochd fuar

Shaoilean fhein gur ann an de
Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh
Fad an fheasgair air an Dun
'S tu laighe leisg ri mo thaobh

'S tu laighe leisg ri mo thaobh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Chan fhan a' ghrian fad na bliadhna
Cha sheas an uair mar a tha i
Dh'fhalbh thusa gu'n a'cheo

'S dh'fhag thu mi le mo geamhradh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

--oOo--

I see the winter in the wind
The snow is not far from us
Dark clouds and the trees losing leaf
The night is cold

So often it feels that it was only yesterday
The summer heat melted us
All evening long out on the Dun
And you lying lazy by my side

Many nights we loved
Many nights we laughed
Many times I thought
That you would have stayed forever

But the sun never shines all year
Time will not stay as it once was
You left for the city
Leaving me to my winter

Many nights we loved
Many nights we laughed
Many times I thought
That you would have stayed forever

That you would have stayed forever

That you would have stayed forever

That you would have stayed forever

Jump to top

9. An Toll Dubh
The Dungeon


Taobh cuil an dorais cha bhi grian
Suidh aig bord
Cha bhi biadh is cha bhi fion
Taobh cuil an dorais cha bhi grian
Cha bhi biadh is cha bhi fion

Thainig e a sasainn ann
Thainig e
Le eachaibh luath is iuchair throm
Thainig e a sasainn ann
Le eachaibh luath is iuchair throm

Air lar 'san toll dhubh cha bhi grian
Cha bhi gealach
's dubh an oidhche chaidleas sinn
Air lar 'san toll dhubh cha bhi grian
's dubh an oidhche chaidleas sinn

Le eiginn ar n-eirigh as ar suain
Le eiginn ar n-eirigh as ar suain
An gaidheal 's a leabaidh
An gaidheal na shuain
Le eiginn ar n-eiridh as ar suain

-oOo-

On the other side of the door
There will be no sunlight
Sitting at the table
There will be no food and no wine
On the other side of the door
There will be no sunlight
There will be no food and no wine

He came from the south
He came
On a fast horse with a weighty key
He came from the south
On a fast horse with a weighty key

On the dungeon floor
There will be no sunlight
There will be no moon
Dark will be the night of our sleeping
On the dungeon floor
There will be no sunlight
Dark will be the night of our sleeping

It is with difficulty that we will rise from our slumber
It is with difficulty that we will rise from our slumber
The Gael has gone to bed, the Gael is asleep
And it is with difficulty that we will rise from our slumber

Jump to top

10. Faileas Air An Airigh
Shadow On The Sheiling


Tha faileas air an airigh
Faileas air an airigh
Tha 'n long a-muigh 'ceann a bhaigh
Air madainn cheitean trath

Tha grian ar cuimhne ag eiridh
Grian ar cuimhne ag eiridh
A' siubhal sraidean duthaich ghalld'
Tro bhailtean saoghal chein

Tha'm feasgar cuin 's na siantan blath
Tha grian 's an iar mar mheall de'n or
An cuan mar sgathan gorm gun sgleo
Is bu mhor mo mhian bhi 'n uibhist leat

Togaidh sinn ar fonn an ard
Togaidh sinn ar fonn an ard
`s ged' tha mi fada bhuat
Cha dhealaich sinn a' chaoidh

-oOo-

There's a shadow on the sheiling
A shadow on the sheiling
The ship is waiting
At the head of the bay
Early on a may morning

The sun of our memory is rising
The sun of our memory is rising
Walking the streets of foreign countries
And the cities of another era

The evening is calm and the skies are warm
The sun is in the west, a great ball of gold
The ocean is like a mirror, blue without blemish
And great is my desire to be in uist with you

We will lift up our voices
We will lift up our voices
Although I am now so far from you
We will never sever

Jump to top

11. Alba
Scotland


Air sgiath a' seoladh nan neoil
'S an domhain liath
Mar dhealbh a' tighinn beo tro na sgothan
'S mi a' tilleadh gu tir

Alba nam beanntan ard
Nan acraichean lom
Thairis air na lochan mointich
Nan coilltean 's nan gleann

Alba

Alba

Ach 'se sealladh leointe is gann
Tha an seo aig ceann thall an linn
Talamh alainn nan daoine
Fhathast an lamhan duine no dithis

Cuibhlean stolda mu dheas
Na fasaichean a tuath
An taigh-mor falamh an Dun-Eideann
Gun chumhachd gun ghuth

Alba

Alba

Sibhse chuir achadh ri achadh
Taigh ri taigh
Gus nach bi ait anns an tir
An gabh sibh comhnaidh air leth

Ach 's math dhomh bhith seo an drasd
A cur failt air a' bhlas
'San tir a tha cho ur dhomh an diugh
Is a bha i nuair bha mi 'nam phaisd

Alba

Alba

--oOo--

This flight is sailing through the clouds
And the blue heavens
The homeland appears like a developing photograph
Through the mists as I return to land
I see Scotland of the high mountains
And the empty acres
Flying low across the moorland lochs
The forests and the glens

Scotland

Scotland

But it's a wounding and a hollow sight
Here as we reach the end of the century
The beautiful soil of the people
Still in the hands of the few

I see the wheels of industry at a standstill
And the northern lands wasted
And the empty house in Edinburgh
Without authority or voice

Scotland

Scotland

You that have laid field upon field
House upon house
Till there be nowhere for you to be placed alone
In the midst of all the earth
But it is good for me to be here now
As I welcome the warmth
In this land that's as exciting for me today
As it was the day I was born

Scotland
Scotland

Jump to top

12. Canada

A prairie and a wind
Canada on the wire
I'm trading all my fears
And all my desires
I watch your sun go down
A burning amber road
Following the ghosts
Wherever they go

'S chan fhaic mi cladach geal
No achadh cruithneachd 'fas
Gun sealladh mor de chradh
'S dealbh de bhas
A window on the stars
the journey of the few
Watching it all survive
It's all I can do

Jump to top

13. An Ubhal as Airde
The Highest Apple


Comhla rium
A tha thu an drasd
Mo shuilean duinte, mo chuimhne dan
Nam sheasamh a' coimhead
Gach cnoc is gach traigh
Is an siol a dh'fhag thu ann a 'fas

Tha an garradh lan
Le craobhan treun
Le meas a' fas dhuinn ann ri bhuain
Ubhlan abaich
Milis geur
Ach tha aon ubhal nach ruig sinn idir air

Seididh gaoth is dearrsaidh grian
Tro mheas nan craobhan lin gu lin
Ach thig an la is thig an t-am
Airson an ubhal as airde
Air a' chraobh a bhuain

Is co 'nar measg
A mhaireas la
Seachad air am is air oidhche fhein
A liuthad uair
A shreap mi suas
Airson an ubhal as airde chur gu beul

Seididh gaoth is dearrsaidh grian
Tro mheas nan craobhan lin gu lin
Ach thig an la is thig an t-am
Airson an ubhal as airde
Air a' chraobh a bhuain

--oOo--

At present
All you were is with me
My eyes closed, my memory confident
Standing here watching
Each hill and shoreline
With the seed you left
Still growing

The garden is well stocked
With mighty trees
With fruit growing for the whole world
Ripe, sweet
And bitter apples
And the one apple
That is beyond reach

The winds will blow
And the sun will shine
From generation to generation
Through the trees of the garden
But the day and the hour
Will surely come
To take the highest apple
From the knowledge tree

Who amongst us
Can exist a single day
Beyond our own time and our own limits
Countless and futile
Are times I've climbed
To reach and taste
The forbidden fruit

The winds will blow
And the sun will shine
From generation to generation
Through the trees of the garden
But the day and the hour
Will surely come
To take the highest apple
From the knowledge tree

Jump to top

14. Pog Aon Oidhche Earraich
A Kiss one Spring Evening


An saoghal, sia uairean
Obair la ri cul
Teaghlach gabhal dhan a'mheas
Pailteas, slainte, is gaol
An Ruis a tuiteam sios mu'm chluasan
An Ear Mheadhain am brot cho dorch
Is thusa, uilc is a mhuirt is a shabaid
Na mo bheatha a h-uile oidhche

O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich

An greim cho teann's araid
Mar ord na mo dhorn
A 'ghealach bha cho soilleir
'S a gheall a leithid dhuinn
Bha sinn mar longan seolaidh
Air cuan buidhe og a 'chridhe
Mu coinneamh clann an t-saoghil's theaghlaich
Gun ghuth no gaire, Dia, no biadh

O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich

Co as an dainig na reultan, thuirt mi
Co as an dainig grian
Tha sinn cho leointe fo na ghealach seo
Anam craidhte seachad air ifrinn fheinn
Ach tha thusa brosnalchadh nam bliadhnaichean
Le saidhbreas seachad air mo dhith
Cho gheal ri sneachd gach uile gheamhradh
An t-oran gaoil m'fhaosaid chiontach fheinn

O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich

O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich

--oOo--
The six o’clock world
The days work over
Family, taking of the fruits
Of plenty, good health, and love
Russia is falling down around my ears
The middle east in a broth of darkness
And you, evil, murder, and fighting
In my life every night

Oh Love
What power there was in that embrace
That has left me in union with you today
Who could ever have foreseen all that has grown
From a kiss, one spring evening

The grasp that was so firm and special
Like a hammer in my fist
The moon that was so bright
And promised so much
We were like sailing ships
On the young, yellow ocean of the heart
Confronted by children, and the world family
without voice, laughter, a God, or food

Oh Love
What power there was in that embrace
That has left me in union with you today
Who could ever have foreseen all that has grown
From a kiss, one spring evening

So where do the stars come from, I said
From where did the sun appear
We are so wounded below this moon
Souls tortured beyond hell itself
Still you keep bringing inspiration to my years
With blessings beyond my need
Whiter than the snows of each winter
The song of love, my confession of guilt

Oh Love
What power there was in that embrace
That has left me in union with you today
Who could ever have foreseen all that has grown
From a kiss, one spring evening

Oh Love
What power there was in that embrace
That has left me in union with you today
Who could ever have foreseen all that has grown
From a kiss, one spring evening

Jump to top

15. Cho Buidhe Is A Bha I Riabh
As Yellow As It Ever Was


Tha an rathad a' ruith go tuath
Gleanntan sgapte air gach taoibh
A' ghrian tro ghiuthas nam mor-shliabh
Saighdean oir dhar leon an agh
Thuirt m'anam rium, "Nach teid thu null
Cuir eallach is cruadhchas asir do chul
Is gun cur an t-aite sealach failte oirnn
Is bi mi comhla riut an drasd"

Sunndach a tha mi
Tron oighreachd bhoidheach, bhoidheach, buan
Bha thu daonnan na mo smuaint
Tro laithena iseal is bristeadh-cridhe
Tog orm mo chiall, tog orm mo bhith
Le cridhe aodrom, cridheil, ciuin
Aliuthad cuan a ghiulain do dhaoine
Is iad a' triall na slighe bhuat

Is ged tha an saoghal dol bun os cionn
Is astar bhliadhnaichean tighinn oirnn
Is ged tha mo dhuil ag eirigh suas
Is iomadh sgurr a ghios fo sgleo
Ach tha na siontan liath, is na siontan blath
Le blas cho diamhair is nach gabh e inns
Is tha an lus tha fas air croit Dhomnaill Bhain
Cho buidhe an diugh is a bha i riamh

--oOo--

The road is stretching to the north
Great glens scattered on every side
The sun glinting through the mountain pines
Arrows of gold wounding us in joy
My soul said, "Come across to see me
Put your burdens and hardships behind you
This temporary place will give us welcome
And I will be with you again"

I am contented
Passing through the beautiful, eternal landscape
You were always in my thoughts
Through the low days and the heartbreak
Lift up my understanding, clothe me in my existence
With a light, a pleasing and a gentle heart
Many were the oceans that carried your people
As they journeyed far from you

Although the world has turned upside down
And the distance of yeasis upon us
And although my hope is riding to the heights
Many clouds will approach the summit
But the skies are blue, the skies are warm
With a warmth so profound it can not be described
And the flower that is growing an Domhnall Ban's croft
Is as yellow as it ever was

Jump to top

16. Cum ‘Ur N’aire
Keep In Mind


Tha na gèoidh ag éirigh bho'n a mhàchair
Tha na h-ùain a ruith 's leum air cùl na h-àchadh
'S tha thusa nisd na d' chàll 's bhàile
Ach na fàirich gu brath nad' ònar ann
Tha na soluis oidhch' nisd nad' choinneamh
'S tha a ghèalach 'nisd gach dàth 's gach sèorsa
Ach na coimhead ach le aon sùil oirre
'S mu fag iad mealltach dàll thu
Cum ur cum ur cum ur 'naire
Air an iar 's air an ait' a dh'fhàg sibh
'S cumhnich cuimhnich gu robh agaibh
Dualchas àraid agus luachmhòr ann.
--oOo--
The geese are rising from the machair
The lambs are running and jumping at the back of the fields
And you are now lost in the city
But never feel alone there
The lights are now behind you
Your moon is now many types and colours
But look at them with one eye only
They can deceive you to blindess.
Keep, keep, keep your attention
On the west and on the place that you left behind
Remember, remember that you experienced
A unique culture of great worth

 

Jump to top